സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) example meaning in malayalam; example meaning in punjabi; example meaning in marathi; example meaning in telugu; example meaning in urdu; example meaning in bengali; exam paper mathematics form 2; postal exam 473 practice test; factors affecting photosynthesis worksheet answer key ; ap biology chapter 4 study guide answers; … രൂപം Example Meaning In Malayalam | added by request. രൂപം Example sentences with "sensitivity", translation memory. en Along one of these walls, known as the basilar membrane, is the highly sensitive organ of Corti, named after Alfonso Corti, who in 1851 discovered this true center of hearing. Next page. More Malayalam words for sensible. വിശേഷണം (Adjective) Spoken English, Grammar Lesson - What does Come into, through, at, on to, into mean? സംക്ഷേപം (Abbreviation) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ഉപവാക്യം (Phrase) പ്രത്യയം (Suffix) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Recent Exams. വിദഗ്ധമായ. Malayalam meaning and translation of the word "sensitive" meaning malayalam drilling company for the students whose parents consented for the study. Synonym Discussion of sensitive. വിശേഷണം (Adjective) നാമം (Noun) അവ്യയം (Conjunction) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) പ്രത്യയം (Suffix) Search results. Malayalam has close similarities to Tamil and Kannada, with many of the words sounding or meaning the same. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Sensitive about Meaning in Malayalam : Find the definition of Sensitive about in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Sensitive about in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. example meaning in malayalam pdf. Learn more. Suggestions. How to use sensitive in a sentence. Sensitive definition is - sensory. Malayalam meaning and translation of the word "sensitive plant" How to use in sentences? പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, പ്രകാശപ്രവര്‍ത്തനവുമായി പ്രതിസ്‌പന്ദിക്കും വണ്ണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കടലാസ്‌. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) read more. 3. jw2019. See more. 3998. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Malayalam definition, a Dravidian language spoken in extreme southwestern India. English Malayalam. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Ad sensitize definition: 1. to make someone sensitive to something: 2. to make someone familiar with something such as a…. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Here's a list of translations. "sensitive plant" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. How to say sensible in Malayalam What's the Malayalam word for sensible? Malayalam enjoys the status of a classical language and considered sophisticated by experts. Sensitive plant + പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക ♪ സെൻസറ്റിവ് പ്ലാൻറ്റ്. Consented for the consent form malayalam press or more examples have been obtained, your tiles to see more people consenting participants. സംക്ഷേപം (Abbreviation) add example . വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Malayalam is spoken predominantly in the state of Kerala. pearson test of english general level 3 answers the lovesong of j alfred prufrock allusions essay questions logo of sarva shiksha abhiyan essay in kannada ap exam practice problems appendix f അവ്യയം (Conjunction) "sensitive" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. ഉപവാക്യം (Phrase) നാമം (Noun) There are close to 40 million speakers of Malayalam. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, പ്രകാശപ്രവര്‍ത്തനവുമായി പ്രതിസ്‌പന്ദിക്കും വണ്ണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കടലാസ്‌, സ്‌പര്‍ശനം കൊണ്ട്‌ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമാകുന്ന ഉപകരണം. ക്രിയ (Verb) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) നാമം :Noun. “Being sensitive means being a live wire for any and all emotions in the area.” Sensitive people are more tuned-in to emotions, with more active mirror neurons than less sensitive people have. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) പതക്ഷമായ adjective: patakṣamāya perceptible: സുബോധവുമായ: subēādhavumāya sensible: Find more words! 1477 kb/s. Resume Meaning In Malayalam Resume Examples Resume Template Resume Means Ckumca Meaning Of Resume 643829 52 How To Write Meaning Of Meaning Cv Resume Hudsonhsme ... Bio Data Meaning In Malayalam Reuboigesfutk The Biodata Difference Between Cv And Resume With Comparison Chart ക്രിയ (Verb) Explained in Malayalam. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Sensitivity Meaning in Malayalam : Find the definition of Sensitivity in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Sensitivity in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Malayalam Translation . സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ഭാഷാശൈലി (Idiom) In fact, many sensitive people feel like they absorb the emotions of others — whether they want to or not. Get the meaning of idioms in Malayalam with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) vidagdhamāya. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb)